Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych w Urzędzie Gminy Smętowo Graniczne 

 

 

W Urzędzie Gminy w Smętowie Granicznym prowadzone są rejestry i ewidencje wg przedstawionego poniżej wykazu.

W przypadku braku wskazania w przepisach szczegółowych sposobu udostępniania danych zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27.09.2006 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz.U. z 2005 r. Nr 305, poz. 1692). Dane udostępniane są podmiotowi publicznemu lub podmiotowi niebędącemu podmiotem publicznym, realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecania przez podmiot publiczny ich realizacji. Prawo to podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów ustawowych, w tym m. in. dotyczących ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych, tajemnicy skarbowej, tajemnicy handlowej, ochrony dóbr osobistych oraz innych danych prawnie chronionych.

Dane zawarte w rejestrach, ewidencjach i archiwum mogą być również udostępniane na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2016 nr 0 poz. 1764 z poźn.zm.) z ograniczeniami ze względu na ochronę prywatności osoby fizycznej, ochronę informacji niejawnych, tajemnicę skarbową i inne wyłączenia ustawowe.

Informacje zawarte w prowadzonych w Urzędzie rejestrach i ewidencjach  udostępniane są na pisemny lub ustny wniosek.

 Lp.   Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych w Urzędzie Gminy w Smętowie Granicznym 
 Szczegóły 
 1.  Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku, podlegających udostępnieniu PDF
 2.  Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF
 3.  Rejestr decyzji o warunkach zabudowy PDF
 4.  Rejestr decyzji ustalających jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości PDF
 5.  Rejestr instytucji kultury PDF
 6.  Rejestr oświadczeń majątkowych PDF
 7.  Rejestr petycji kierowanych do Rady Gminy Smętowo Graniczne PDF
 8.  Rejestr planów miejscowych PDF
 9.  Rejestr przedsiębiorców prowadzących działalność regulowaną w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości PDF
 10.  Rejestr skarg i wniosków kierowanych do Rady Gminy Smętowo Graniczne PDF
 11.  Rejestr uchwał Rady Gminy Smętowo Graniczne PDF
 12.  Rejestr wniosków i interpelacji radnych PDF
 13.  Rejestr wniosków o sporządzenie miejscowych planów lub ich zmianę PDF
 14.  Ewidencja składników majątku gminy PDF
 15.  Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Smętowo Graniczne PDF
 16.  Ewidencja tytułów wykonawczych PDF
 17.  Stały rejestr wyborców PDF
 18.  Ewidencja wysłanych upomnień PDF
 19.  Ewidencja wysłanych wezwań do zapłaty PDF
 20.  Rejestr faktur VAT PDF
 21.  Rejestry podatkowe, ewidencje i wykazy PDF
 22.  Ewidencja dróg gminnych PDF
 23.  Archiwum zakładowe PDF
 24.  Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych PDF
 25.  Gminna ewidencja zabytków PDF
 26.  Gminna ewidencja numeracji porządkowej PDF
 27.  Ewidencja nieruchomości stanowiących zasoby Gminy Smętowo Graniczne PDF
 28.  Ewidencje zaświadczeń wydawanych przez organ podatkowy PDF
 29.  Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie PDF
 30.  Wykaz pomników przyrody na terenie gminy Smętowo Graniczne PDF
 31.  Rejestr petycji kierowanych do Wójta Gminy Smętowo Graniczne PDF
 32.  Rejestr skarg i wniosków kierowanych do Wójta Gminy Smętowo Graniczne PDF
 33.  Rejestr wypadków przy pracy PDF
 34.  Rejestr zachorowań na choroby zawodowe PDF
 35.  Rejestr zamówień publicznych wg ustawy PZP PDF
 


Liczba odwiedzin : 345
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Smętowo Graniczne
Osoba wprowadzająca informację : Marta Świderska
Osoba odpowiedzialna za informację : Wójt Gminy Smętowo Graniczne Anita Galant
Czas wytworzenia: 2017-07-26 09:04:12
Czas publikacji: 2017-08-01 09:37:54
Data przeniesienia do archiwum: Brak