Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
1/2010

Zarządzenie nr 1/2010 Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia 2010-01-06 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2010 rok.

2015-11-24 10:01:34
2/2010

Zarządzenie nr 2/2010 Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia 2010-01-06 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

2015-11-24 10:00:59
3/2010

Zarządzenie nr 3/2010 Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia 2010-01-22 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy Smętowo Graniczne oraz powołania komisji socjalnej.

2015-11-24 09:59:59
4/2010

Zarządzenie nr 4/2010 Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia 2010-01-22 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

2015-11-24 09:59:13
5/2010

Zarządzenie nr 5/2010 Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia 2010-01-26 w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Urzędzie Gminy w Smętowie Granicznym związanych z realizacją projektu pn. "Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i łącznikiem przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kopytkowie wraz z wyposażeniem".

2015-11-24 09:58:29
6/2010

Zarządzenie nr 6/2010 Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia  2010-02-04 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamionka"

2015-11-24 09:57:52
7/2010

Zarządzenie nr 7/2010 Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia 2010-02-18 W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

2015-11-24 09:57:16
8/2010

Zarządzenie nr 8/2010 Wójta Gminy Smętowo Graniczne  z dnia 2010-02-22 w sprawie zasad rozliczania podróży służbowych pracowników Urzędu Gminy

2015-11-24 09:56:43
9/2010

Zarządzenie nr 9/2010 Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia  2010-02-25 W sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z poźn. zm.)

2015-11-24 09:56:04
10/2010

Zarządzenie nr 10/2010 Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia 2010-02-26 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

2015-11-24 09:54:10